سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفيد 
عضويت در هيئت علمي دانشگاه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه انقلاب اسلامي 
مدير گروه 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
ريشه هاي انقلاب اسلامي 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
مسائل اقتصادي و سياسي جهان سوم 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
زمينه هاي انقلاب اسلامي 
تدریس 
دانشگاه شریف، بهشتی، چمران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
جامعه العلوم 
مدرس 
 
 
نظام سیاسی در اسلام 
تدریس 
جامعه العلوم 
مدرس 
 
 
جنبش‌های اسلامی 
تدریس 
باقرالعلوم / دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
تئوریهای انقلاب 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
مسائل اقتصادي و سياسي جهان سوم