تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
علوم سیاسی- اندیشه سیاسی 
قم-موسسه باقرالعلوم(ع) 
0.00 
لیسانس 
1376 
علوم سیاسی 
دانشگاه باقر العلوم 
0.00 
فوق لیسانس 
1379 
علوم سیاسی 
دانشگاه باقر العلوم 
0.00 
سطح 3